ដំណើរការ​​ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន

តើអ្នក​ត្រៀមខ្លួន​ក្លាយជា​ផ្នែកមួយ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ ​ហើយឬនៅ?​

សិស្ស​ដែល​បាន​ដាក់ពាក្យចូលរៀន​ត្រូវ​ធ្វើ​តេស្ត​សរសេរ​ និងសម្ភាស​ផ្ទាល់មាត់​ដែល​ចំណាយពេល​ប្រហែល​មួយម៉ោង។​ សិស្ស​ទាំងអស់​នឹងត្រូវ​បាន​ដាក់​ទៅតាម​កម្រិត​ខុសៗគ្នា​តាម​សមត្ថភាព​ភាសា​អង់គ្លេស​របស់​ពួកគេ។​ យើង​សូម​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​សិស្សទាំងអស់​ដែល​ចូលចិត្ត​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ក្លាយជា​សិស្ស​ភាសា​អង់គ្លេស​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ​និងប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។​

ខាងក្រោមនេះ​ជា​ដំណើរការ​នៃការ​ចុះឈ្មោះ​

 • ជំហាន ១
  ជំហាន
  សិស្សដែល​មាន​បំណង​ចូលរៀន​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ អាច​បំពេញ​ពាក្យ​ចូលរៀន​នៅ​ការិយាល័យ​ព័ត៌មាន។​
 • ជំហាន ២
  ជំហាន
  សិស្ស​តម្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើតេស្ត​ចូលរៀន​រយៈពេល​ ​៤៥​ ​នាទី​ ​និងសម្ភាស​ផ្ទាល់មាត់​រយៈពេល​ ​១៥ នាទី។​
 • ជំហាន ៣
  ជំហាន
  សិស្សអាច​បង់ថ្លៃ​សិក្សា​ឬថ្លៃ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៅ​ការិយាល័យបេឡា។​
 • ជំហាន ៤
  ជំហាន
  សិស្សអាច​ទិញ​សមា្ភរៈសិក្សា​នៅ​ ​បណា្ណគារ​អន្តរទី្វប។​
 • ជំហាន ៥
  ជំហាន
  សិស្សអាច​ចាប់ផ្ដើម​ការសិក្សាបាន។​

កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស

កាលវិភាគ
(ចន្ទ​-សុក្រ)
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
08:00 am – 10:30 am

02:00 pm – 04:30 pm

05:30 pm – 07:45 pm

08:00 am – 09:00 am

09:30 am – 10:30 am

02:00 pm – 03:00 pm

03:30 pm – 04:30 pm

05:30 pm – 06:30 pm

06:45 pm – 07:45 pm

កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន

ថ្នាក់ចន្ទ​ ដល់សុក្រ
ពេញម៉ោង ក្រោម៉ោង
08:00 am – 10:30 am

02:00 pm – 04:30 pm

05:30 pm – 07:45 pm

08:00 am – 09:00 am

09:30 am – 10:30 am

02:00 pm – 03:00 pm

03:30 pm – 04:30 pm

05:30 pm – 06:30 pm

06:45 pm – 07:45 pm

ថ្នាក់ចុងសប្ដាហ៍ ពេញម៉ោង
ថ្ងៃសៅរ៍
02:00 pm – 05:00 pm
ថ្ងៃអាទិត្យ
08:00 am – 11:00 am
ព័ត៌មានបន្ថែម

011 388 868, 093 217 217